CDHA CAAR

November 5, 2014

CAAR – Public Library of Science (PLoS) Medicine Articles – November 5, 2014

Filed under: Reports and Articles — Tags: , , — admin @ 4:36 pm

A. “Correlation between Muscle Strength and Muscle Mass, and Their Association with Walking Speed, in Community-Dwelling Elderly Japanese Individuals,” by Itsushi Hayashida, Yoshimi Tanimoto, Yuka Takahashi, Toshiyuki Kusabiraki, and Junko Tamaki (PLoS ONE 9(11): e111810. doi:10.1371/journal.pone.0111810, HTML, XML, and .pdf format, 6p.).

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111810

B. “Elevation of Peripheral BDNF Promoter Methylation Links to the Risk of Alzheimer’s Disease,” by Lan Chang, Yunliang Wang, Huihui Ji, Dongjun Dai, Xuting Xu, Danjie Jiang, Qingxiao Hong, Huadan Ye, Xiaonan Zhang, Xiaohui Zhou, Yu Liu, Jinfeng Li, Zhongming Chen, Ying Li, Dongsheng Zhou, Renjie Zhuo, Yuzheng Zhang, Honglei Yin, Congcong Mao, Shiwei Duan, and Qinwen Wang (PLoS ONE 9(11): e110773. doi:10.1371/journal.pone.0110773, XML, HTML, and .pdf format, 7p.).

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0110773

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress