CDHA CAAR

October 1, 2021

CAAR – New England Journal of Medicine Article – October 1, 2021

Filed under: Reports and Articles — Tags: , — admin @ 4:36 pm

Note: Check with your organization’s library for availability. “Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension,” by Weili Zhang, Shuyuan Zhang, Yue Deng, Shouling Wu, Jie Ren,Gang Sun,Jinfeng Yang, Yinong Jiang, Xinjuan Xu, Tzung-Dau Wang, Youren Chen, Yufeng Li, Lianchen Yao, Dianfang Li, Lixin Wang, Xiaomei Shen, Xinhua Yin, Wei Liu, Xiaoyang Zhou, Bingpo Zhu, Zihong Guo, Hualing Liu, Xiaoping Chen, Yingqing Feng, Gang Tian, Xiuyin Gao, Kazuomi Kario, and Jun Cai, for the STEP Study Group (Vol. 385, No. 14, September 30, 2021, p. 1268-1279).

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111437

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress