CDHA CAAR

January 17, 2019

CAAR – Nature Article Abstract – January 17, 2019

Filed under: Reports and Articles — Tags: , , — admin @ 5:30 pm

Age-related remodelling of oesophageal epithelia by mutated cancer drivers,” by Akira Yokoyama, Nobuyuki Kakiuchi, Tetsuichi Yoshizato, Yasuhito Nannya, Hiromichi Suzuki, Yasuhide Takeuchi, Yusuke Shiozawa, Yusuke Sato, Kosuke Aoki, Soo Ki Kim, Yoichi Fujii, Kenichi Yoshida, Keisuke Kataoka, Masahiro M. Nakagawa, Yoshikage Inoue, Tomonori Hirano, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Masashi Sanada, Yoshitaka Nishikawa, Yusuke Amanuma, Shinya Ohashi, Ikuo Aoyama, Takahiro Horimatsu, Shin’ichi Miyamoto, Shigeru Tsunoda, Yoshiharu Sakai, Maiko Narahara, J. B. Brown, Yoshitaka Sato, Genta Sawada, Koshi Mimori, Sachiko Minamiguchi, Hironori Haga, Hiroshi Seno, Satoru Miyano, Hideki Makishima, Manabu Muto & Seishi Ogawa (Vol. 565, No.7739, January 17, 2019, p. 312-317).

www.nature.com/articles/s41586-018-0811-x

CAAR – Tables of Contents – January 17, 2019

Filed under: Journal Table of Contents — Tags: , — admin @ 5:27 pm

Journals of Gerontology (A): Biological Sciences (Vol. 74A, No. 2, February 2019).

academic.oup.com/biomedgerontology/issue/74/2

Journal of Women & Aging (Vol. 31, No. 1, 2019).

www.tandfonline.com/toc/wjwa20/31/1

Powered by WordPress